Om Producentforeningen

Producentforeningen er brancheorganisationen for producenter af film og tv.

Producentforeningen er branche- og arbejdsgiverorganisation for danske indholdsproducenter – det vil sige producenter af spillefilm, tv, dokumentarfilm og reklamefilm.

Producentforeningen er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening. Det betyder, at foreningen på den ene side søger politisk indflydelse og varetager medlemmernes interesser i forhold til politikere, rettighedsorganisationer, offentlige institutioner, tv-stationer og reklamebureauer, som har indflydelse på produktionsvilkårene. På den anden side - som arbejdsgiverforening - forhandler Producentforeningen overenskomster med de lønmodtagergrupper, der er relevante.

Som en af de eneste producentforeninger i Europa organiserer Producentforeningen alle produktionsområder i én forening. Det giver os et bedre overblik på tværs af branchen, og vi er derfor i stand til at trække på et bredere spektrum af erfaringer. Det giver også foreningen mere volumen i forhold til at organisere produktionsområderne separat, og foreningen har derfor mulighed for at have et stort sekretariat til at hjælpe medlemmerne.


Politisk indflydelse
Både film- og tv-produktion reguleres via fire-årige politiske forlig, og Producentforeningen arbejder løbende for at sikre producenternes interesser i forbindelse med filmaftale og medieforlig.

Filmaftalen fastlægger vilkårene for Det Danske Filminstituts støtte til spillefilm og kort- og dokumentarfilm. I medieaftalen defineres de overordnede retningslinjer for især DR og TV 2 Danmark, herunder krav til DR's udlægning og til tv-stationernes engagement i dansk film. 

I alle sammenhænge arbejder Producentforeningen for at forbedre producenternes vilkår i forhold til udvikling og produktion samt i forhold til at beskytte og kommercialisere rettigheder. 
 

Juridisk rådgivning
Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne om kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål om overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold. Ring eller skriv til en af juristerne, hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med produktionerne, men tjek gerne først hjemmesiden. Under menupunktet Rådgivning finder du både alle vores overenskomster og de tilhørende kontrakter og en lang række konkrete vejledninger og skabeloner. Adgang til denne del af hjemmesiden er forbeholdt foreningens medlemmer. 


Overenskomster
Producentforeningen ønsker at have overenskomster på alle de produktionsområder, som foreningens medlemmer dækker. Overenskomster er vigtige værktøjer for branchen. Hvis de ikke var der, ville den enkelte virksomhed skulle bruge mange ressourcer på at udvikle og forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår. Det er en del af Producentforeningens kernemission at hjælpe medlemmerne med at fortolke overenskomsterne og med at løse konkrete problemer og konflikter.

Foreningen har overenskomst med Dansk Skuespillerforbund, FAF, Danske Dramatikere, Dansk Journalistforbund og Dansk Artistforbund.


Medlemsdemokrati
Det er Producentforeningens medlemmer, der bestemmer foreningens holdninger på de forskellige områder. På medlemsmøder for de respektive produktionsområder bliver politikken fastlagt, både for konkrete og aktuelle sager og i forbindelse med de større politiske forlig. Medlemsgrupperne kan vælge at udpege et områdeudvalg, som formulerer gruppens holdninger og som er sekretariatets sparringspartner i det daglige.
Når et produktionsselskab optages som medlem i foreningen skal man angive hvilken produktionskategori, man ønsker optagelse i. Man kan blive optaget i to produktionskategorier, og det er kun i disse to kategorier man har stemmeret. Alle medlemmer er dog velkomne til at deltage i medlemsmøder inden for alle produktionsområder.


Foreningens struktur
Producentforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år inden udgangen af marts måned. Her godkender medlemmerne regnskabet for det forløbne år og budgettet og kontingentet for det kommende år. Bestyrelsen vælges af de respektive medlemsgrupper på medlemsmøder i perioden op til generalforsamlingen, og den nye bestyrelse præsenteres på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af repræsentanter for alle de vedtægtsmæssige produktionskategorier: Spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv samt reklamefilm, information & corporate. Bestyrelsen konstituerer sig selv med bestyrelsesleder og vicebestyrelsesledere. Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år ad gangen. 

De politiske holdninger fastlægges enten på medlemsmødet i de respektive medlemsgrupper eller i områdeudvalget for gruppen. Bestyrelsens rolle er at fastlægge den overordnede strategi for hele foreningen. 


Kontingent
Kontingentet til Producentforeningen består af to dele – et medlemskontingent og et rettighedskontingent. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Producentforeningens generalforsamling, og rettighedskontingentet er en procentdel af de midler, som udbetales fra Producentrettigheder Danmark (PRD) til producenten. Læs mere om kontingentstrukturen her. 


Rettighedsforvaltning
Producenternes rettigheder til blandt andet kabelretransmission, digitale udnyttelser som Start forfra og Catch up, til blankbånd og til brug af film og tv i undervisningssammenhæng forvaltes af foreningen Producent Rettigheder Danmark (PRD). Læs mere om Producent Rettigheder Danmark og forvaltningen af rettigheder.