Vedtægter

Vedtægterne for Producentforeningen definerer blandt andet hvem der kan blive medlem af foreningen, hvilken rolle bestyrelsen og medlemsmødet har og hvilke rettigheder og pligter, man har, hvis man er medlem af foreningen.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er Producentforeningen. Foreningens hjemsted er København. 


§ 2. Formål
2.1. Foreningens formål er:

1. at bistå og rådgive i alle anliggender, der vedrører film-, tv-, spil, reklame og digital audiovisuel produktion i Danmark, samt virke for, at der til stadighed findes en sådan dansk produktion af høj kvalitet,
2. på medlemmernes vegne at forhandle overenskomster og aftaler med faglige organisationer for skabende og udøvende kunstnere samt teknisk personale,
3. på medlemmernes vegne at forhandle overenskomster, aftaler og lignende med DR, TV 2 og andre broadcastere, VOD tjenester og distributører vedrørende vilkår for produktion og levering af indhold,
4. at varetage medlemmernes interesser overfor Det Danske Filminstitut og andre offentlige institutioner og virksomheder, der har generel betydning for produktion og distribution af produkter som nævnt i nr. 1, samt at repræsentere medlemmerne overfor ministerier, som kulturministeriet og erhvervsministeriet, andre dele af den offentlige forvaltning, hvis administration og afgørelser kan have betydning for medlemmerne, samt relevante internationale organisationer og myndigheder.
5. at samarbejde med andre danske organisationer, der varetager producent- og distributørinteresser i tilknytning til denne forenings virksomhed, særligt for så vidt angår vilkårene i overenskomster med autororganisationer samt bekæmpelse af fremstilling af ulovlige kopier af værker,
6. at arbejde for gennemførelse og opretholdelse af en lovgivning, der sikrer et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for en bred og professionel dansk produktion, og som beskytter producenternes rettigheder og interesser,
7. at repræsentere medlemmerne i internationale organisationer indenfor foreningens område.


§ 3. Medlemskab

3.1. Som medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der i Danmark driver selvstændig virksomhed indenfor foreningens område, jf. § 2, nr.1.

3.2. Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

3.3. Foreningens medlemmer indplaceres i følgende produktionskategorier: 

1) fiktion og spillefilm
2) kort- og dokumentarfilm
3) tv
4) reklame, information og corporate 
5) spil og digitale interaktive medier

3.4. Ved optagelse af et nyt medlem træffer bestyrelsen beslutning om, under hvilken produktionskategori medlemmet skal optages. Bestyrelsen kan på et medlems begæring henføre dette til to produktionskategorier.

3.5. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem på grund af længere tids manglende produktion ikke kan forblive medlem af foreningen. Medlemmet kan forlange en sådan beslutning forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse.

3.6. Nye medlemmer afkræves som betingelse for at opnå medlemskab et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

3.7. Et medlem kan melde sig ud af foreningen med et halvt års skriftligt varsel til en 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse skal sendes til foreningens sekretariat.

3.8. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem skal ekskluderes dersom medlemmet 1) ikke overholder Producentforeningens vedtægter eller 2) ved ukollegial eller illoyal optræden modarbejder Producentforeningens virksomhed og interesser. Medlemmet kan forlange at bestyrelsens beslutning forelægges på den førstkommende generalforsamling.

3.9. Et medlem eller associeret medlem, der modarbejder foreningen eller dennes formål, eller nægter at respektere lovligt trufne beslutninger, eller gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af almindelige medlemsforpligtelser, herunder særligt pligten til rettidigt at indbetale kontingent m.v., kan ekskluderes af bestyrelsen. Spørgsmålet om eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen, der af forpersonen skal indkaldes, såfremt det ekskluderede medlem begærer det. Eksklusionen står ved magt, medmindre mere end halvdelen af alle foreningens stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.
Generalforsamlingens beslutning kan af det ekskluderede medlem indbringes for den i § 18 omhandlede voldgiftsret.


§3A. Associeret medlemskab

3A.1 Som associeret medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der på indmeldelsestidspunktet alene producerer tv.

3A.2. Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for associeret medlemskab. Såfremt bestyrelsen ikke finder, at en ansøger opfylder betingelserne for associeret medlemskab, kan ansøger anke afgørelsen til generalforsamlingen til endelige afgørelse.

3A.3 Bestyrelsen kan beslutte, at et associeret medlem på grund af længere tids manglende produktion ikke kan forblive som associeret medlem af foreningen. Det associerede medlem kan forlange en sådan beslutning forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse,

3A.4 Nye associerede medlemmer afkræves som betingelse for at opnå medlemskab et indmeldelsesgebyr som for ordinære medlemmer.

3A.5 Et associeret medlem kan melde sig ud af foreningen med et halvt års skriftligt varsel til en 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse skal sendes til foreningens sekretariat.

3A.6 Bestyrelsen kan vælge at opsige et associeret medlem med et halvt års skriftligt varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Udmeldelse skal sendes til det associerede medlem.

3A.7 Associerede medlemmer modtager samme informationer om foreningens aktiviteter som ordinære medlemmer, og har ret til at deltage i TV-gruppens medlemsmøder og andre møder, hvor TV-gruppens medlemmer inviteres.

3A.8 Associerede medlemmer har stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger, jf. dog § 17.3.

3A.9 Associerede medlemmer kan vælges til foreningens bestyrelse og kan udpeges til bestyrelser, råd, nævn og udvalg som repræsentant for Producentforeningen.

3A.10 Producentforeningen kan ikke repræsentere det enkelte associerede medlem overfor 3. mand, jv. §§ 2.1.2 og 16.5


§ 4. Foreningens struktur – kompetenceforhold – tegningsret

4.1. Foreningens besluttende organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, direktøren, medlemsmøderne og områdeudvalg nedsat af medlemsmøderne.

4.2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemsmødet beslutning i alle anliggender, der direkte berører medlemmernes væsentlige økonomiske og retlige interesser. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der er i strid med en indstilling fra medlemsmødet.

4.3. Bestyrelsen leder foreningens arbejde, og skal herunder med bindende virkning for medlemmerne godkende generelle overenskomster med faglige organisationer, hvori foreningen er part.

4. 4. Bestyrelsen ansætter direktøren.

4.5. Direktøren handler på foreningens vegne i alle anliggender, der ikke henhører under bestyrelsens kompetence, og i øvrigt efter de af bestyrelsen givne retningslinjer.

4.6 Medlemsmødet kan ikke træffe beslutning vedrørende anliggender der direkte berører medlemmernes væsentlige økonomiske og retlige interesser, jf. § 11.3. Anliggender der direkte berører medlemmernes væsentlige økonomiske og retlige interesser skal af medlemsmødet indstilles til behandling på generalforsamlingen.

4.7. Medlemsmøderne nedsætter forhandlingsudvalg, ad hoc udvalg samt områdeudvalg vedrørende en bestemt produktionskategori. Udvalgene afgiver indstilling til bestyrelsen i alle sager, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om tiltrædelse af overenskomster og aftaler, der binder foreningens medlemmer, dog ikke associerede medlemmer. Områdeudvalget træffer beslutning på vegne af medlemsmødet, men er underlagt samme begrænsninger i relation til beslutningskompetence som medlemsmødet, jf. § 4.6.


§ 5. Tegningsret

5.1 Foreningen tegnes af foreningens forperson og direktøren i forening eller af direktøren og to andre medlemmer af bestyrelsen i forening.


§ 6. Generalforsamling – sted – indkaldelse

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Generalforsamlingen afholdes i København, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

6.3. Generalforsamling skal afholdes, såfremt foreningens forperson, 3 medlemmer af bestyrelsen, 10 medlemmer af foreningen eller foreningens revisor ønsker dette.

6.4. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem sekretariatet.


§ 7. Ordinær generalforsamling – indvarsling – forslag

7.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

7.2. Ordinær generalforsamling indkaldes gennem brev eller mail til medlemmerne med et varsel på 3 uger. Den ordinære generalforsamling annonceres herudover på Producentforeningens hjemmeside.

7.3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om, at såfremt et medlem ønsker at bringe et forslag frem til beslutning på generalforsamlingen, jf. § 8.1, pkt. 6, skal dette i skriftlig form være sekretariatet i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

7.4. Bestyrelsens årsberetning, foreningens årsregnskab, forslag til budget samt eventuelle forslag fra medlemmerne udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8. Ordinær generalforsamling – dagsorden

8.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
3. Bestyrelsens forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse. 4. Bestyrelsens forslag til:

a) budget for perioden 1. januar til 31. december i generalforsamlingsåret samt foreløbigt budget for det følgende kalenderår til godkendelse,
b) årskontingent og opkrævningsperiode
c) indmeldelsesgebyr

5. Valg af revisor
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Eventuelt


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling – indvarsling – dagsorden

9.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på mindst 10 dage.

9.2. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der angiver, hvad der ønskes forelagt til den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.


§ 10. Generalforsamling – dirigent – afstemning – stemmeret – referat

10.1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Efter forslag fra dirigenten vælges en referent samt to stemmetællere.

10.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog §16 stk.4 og §17.

10.3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 16 stk.4 og §17.

10.4. Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 3 medlemmer kræver det.

10.5. Stemmeberettigede er medlemmer og associerede medlemmer, der betaler fuldt kontingent, og som ikke er i restance med hensyn til kontingenter. Nye medlemmer og associerede medlemmer har stemmeret, såfremt indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt.

10.6. På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem og associeret medlem én stemme. Et medlems eller associeret medlems stemme kan ved fuldmagt overdrages til et andet medlem eller associeret medlem, når dette medlem eller associerede medlem er til stede på generalforsamlingen. En fuldmagt, der er givet i forbindelse med afholdelsen af en generalforsamling, bortfalder ved næste generalforsamling.

10.7. Der udarbejdes et referat over forhandlingerne, som underskrives af dirigenten. Referatet udsendes til medlemmerne.


§ 11. Medlemsmødet

11.1. Der afholdes medlemsmøder inden for hver produktionskategori med henblik på valg til foreningens bestyrelse, jf. § 12.1 senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Medlemsmøder afholdes i øvrigt, når et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer denne kategori, eller direktøren anser det for nødvendigt, eller 3 medlemmer af produktionskategorien fremsætter begæring herom. Direktøren indkalder til medlemsmøderne.

11.2. Indkaldelse til medlemsmøder skal ske med mindst 1 uges varsel. Med indkaldelsen skal medfølge dagsorden, Spørgsmål, der ikke er anført på den udsendte dagsorden, kan alligevel afgøres på medlemsmødet, såfremt samtlige tilstedeværende udtrykkeligt tiltræder dette, og såfremt eventuelt fraværende medlemmer af produktionskategorien ikke inden 14 dage efter mødereferatets udsendelse har protesteret herimod.

11.3. På foreningens medlemsmøder kan behandles alle spørgsmål, der knytter sig til den pågældende produktionskategori, men medlemsmødet har ikke nogen beslutningsmyndighed i økonomiske anliggender eller i anliggender, der i henhold til nærværende vedtægter udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen. Medlemsmødet kan nedsætte udvalg til behandling af særlige spørgsmål (ad hoc-udvalg), ligesom medlemsmødet kan nedsætte fagudvalg, der agerer på medlemsmødets vegne mellem medlemsmøderne samt træffer beslutning på vegne heraf.

11.4. De for generalforsamlingen gældende regler om beslutningsdygtighed, stemmeret og afstemning, jf. § 10, finder tilsvarende anvendelse på medlemsmøder.

11.5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for medlemsmøder, ad hoc-udvalg og fagudvalg, som er gældende med mindre andet er vedtaget. Forretningsordenen udfylder nærværende vedtægter. Ved uoverensstemmelse mellem forretningsordenen og vedtægterne skal vedtægterne have forrang.


§ 12. Bestyrelsen

12.1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges på medlemsmøderne, således at bestyrelsen kommer til at repræsentere alle de i § 3 anførte produktionskategorier med hver to bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er to år, løbende fra den ordinære generalforsamling efter medlemsmødet, jf. § 11.1 til den ordinære generalforsamling i det næstfølgende år. Forpersonen udpeges for op til tre år ad gangen. På generalforsamlingen vælges 10 medlemmer, således at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år - et medlem fra hver produktionskategori jf § 3.3 og 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år efter samme mønster. Genvalg kan finde sted. Senest to uger før afstemningen på medlemsmøderne skal alle foreningens medlemmer modtage information om, hvem der stiller op til valg til bestyrelsen.

For hver produktionskategori vælges endvidere en suppleant. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder den valgte suppleant for den pågældende produktionskategori.

12.2. Overgangsbestemmelse: På foreningens generalforsamling i 2021 vælges der 10 medlemmer for henholdsvis 1 og 2 år. Dette afgøres ved lodtrækning blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

12.3. Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson og to næstforpersoner. Forpersonen eller i dennes fravær en af næstforpersonerne leder bestyrelsesmøderne.

Ingen kan vælges til forperson mere end fire gange.

12.4. Bestyrelsesmøder afholdes, når forpersonen, næstforpersonen eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af sekretariatet med mindst 7 dages varsel, medmindre særlige grunde gør indkaldelse med kortere varsel nødvendig.

12.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

12.6. Direktøren udfærdiger et kort beslutningsreferat over det på bestyrelsesmøderne passerede.


§ 13. Direktøren - Sekretariatet

13.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens drift. Direktørens ansættelsesvilkår fastlægges i en af bestyrelsen godkendt kontrakt.

13.2. Direktøren er leder af foreningens sekretariat og ansætter sekretariatets medarbejdere. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktøren beslutning om sekretariatets forretningsgang, lokaleforhold, personale, bogføring og investeringer og om prioritering af de opgaver, der påhviler sekretariatet. Direktøren er ansvarlig for, at sekretariatet til enhver tid kan løse foreningens opgaver indenfor det i § 2 angivne formål.

13.3. Direktøren forbereder indkaldelse til og deltager i generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og medlemsmøder og sørger for, at der udarbejdes referater af beslutningerne på disse møder.

13.4. Direktøren forbereder udkast til årsregnskab og budgetter til bestyrelsens godkendelse før fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

13.5. Direktøren er, medmindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde, talsmand for foreningen i alle eksterne relationer, herunder i forhold til samarbejdspartnere, andre organisationer, Det Danske Filminstitut, ministerier, politikere og medierne.


§ 14. Foreningens finansiering

14.1. Foreningens drift finansieres dels ved et årskontingent dels ved følgende kontingenter og bidrag:

1. Vederlag fra PRD til foreningens medlemmer under produktionskategorien reklamefilm
2. En andel af det af et medlems vederlag fra PRD samt andre tilsvarende forvaltningsorganisationer til andre medlemmer af foreningen end nævnt under nr. 1, dog højst 15% af de modtagne vederlag og i alt ikke over DKK 50.000. Vederlagsprocenten fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling, som kan forhøje maksimumsbeløbet med op til 10% i forhold til det afsluttede regnskabsår.
3. Andel i forældede producentmidler fra forvaltningsorganisationer, hvor forældede midler ikke efter vedtægter eller aftale tillægges fremtidige udlodninger.
4. Indtægter ved salg af håndbog og lignende indtægtsskabende aktiviteter.
5. Diverse indtægter.
6. Associerede medlemmer betaler en andel af vederlag fra PRD samt andre tilsvarende forvaltningsorganisationer. Vederlagets størrelse fastsættes af Generalforsamlingen.

14.2. Til dækning af den løbende drift er bestyrelsen berettiget til at oprette en kassekredit i foreningens pengeinstitut med et maksimum lydende på foreningens højeste trækningsbehov i henhold til en af sekretariatet for et kalenderår ad gangen udarbejdet likviditetsbudget.


§ 15. Regnskab og revision

15.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

15.2. Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der skal have uddannelse som statsautoriseret revisor.


§ 16. Medlemmerne – pligter

16.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og er bundet af alle beslutninger, der lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling og bestyrelse.

16.2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de overenskomster og aftaler, som foreningen på medlemmernes vegne har indgået. Et udmeldt medlem er også efter tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden forpligtet af sådanne overenskomster og aftaler, som foreningen har indgået, indtil disse overenskomster eller aftaler lovligt kan opsiges eller ophører.

16.3. Et medlem, som undlader at rette sig efter bestyrelsens henstilling om at følge foreningens lovlige beslutninger, kan af bestyrelsen idømmes en bod på op til DKK 150.000, som tilfalder foreningen. Spørgsmålet om bodens berettigelse og størrelse kan af det berørte medlem indbringes for den i § 18 omhandlede voldgiftsret.

16.5. Associerede medlemmer er ikke omfattet af bestemmelserne i § 16.2.


§ 17. Vedtægtsændringer – foreningens opløsning

17.1. Ændring af disse vedtægter kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtages et forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi de tilstedeværende medlemmer ikke repræsenterer mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor mange af foreningens stemmeberettigede medlemmer, der har givet fremmøde.
Opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer, når mindst 3⁄4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

17.2. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens eventuelle formue pro rata blandt de på opløsningstidspunktet værende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3 år. Fordelingen beregnes efter medlemmernes forholdsmæssige gennemsnitlige bidrag til foreningen i de seneste 3 kalenderår. Eventuelle restancer til foreningen modregnes således, at det kommer de øvrige medlemmer til gode.

17.3. Associerede medlemmer er ikke omfattet af § 17.1 og § 17.2.


§ 18. Voldgift

18.1. Tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer og associerede medlemmer kan ikke indbringes for de almindelige domstole, men skal afgøres ved voldgift.

18.2. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf foreningens bestyrelse vælger ét medlem, og det eller de medlemmer eller associerede medlemmer, med hvem tvisten består, ét medlem. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en forperson, der skal være jurist. Kan voldgiftsrettens medlemmer ikke enes om valg af forperson, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

18.3. Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, og den anden part ikke inden 4 uger efter, at valget er meddelt ham i et anbefalet brev, har angivet sin voldgiftsmand, er førstnævnte berettiget til at forlange, at den anden parts voldgiftsmand udpeges af præsidenten for Øster Landsret.

18.4. Voldgiftsrettens forperson fastsætter en frist for parterne til at fremsætte deres bemærkninger. Parterne har ret til genmæle inden for en af voldgiftsrettens forperson fastsat frist. Sagen pådømmes i den stand, hvori den foreligger efter nævnte frists udløb, medmindre voldgiftsrettens forperson skønner, at sagen bør forhandles mundtligt.,

18.5. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende og kan ikke indbringes for domstolene, medmindre dette sker som led i tvangsfuldbyrdelse af en voldgiftskendelse.


---oo0oo---


Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 2000, og senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2020.