Arbejdsmiljøaftale (fiktion)

Aftale om sikkert og sundt arbejdsmiljø i filmbranchen mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne)

This describes the image

Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er enige om, at arbejdsmiljøet skal sættes højt ved såvel planlægning, produktion og efterarbejde på alle filmproduktioner.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljølovgivningens regler bliver overholdt på hver enkelt produktion, og Organisationerne har derfor indgået denne aftale om arbejdsmiljøet, herunder sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen under filmproduktion.

Aftalen skal ses som en uddybning og Organisationernes fælles fortolkning af sine medlemmers ansvar og forpligtelser i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

§ 1. Område
Aftalen gælder produktion af spillefilm og seriefiktion, og reglerne finder anvendelse under optagelser af mindst to ugers varighed, hvor der er beskæftiget fem eller flere ansatte.

§ 2. Formål
Aftalen har til formål at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle under optagelserne. Producenten har det lovpligtige ansvar, og afholder alle udgifter i forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens uddannelse og virke i øvrigt. Producenten samarbejder med filmarbejdere, skuespillere, instruktører og øvrige ansatte om arbejdsmiljøet under optagelserne.

§ 3.  Arbejdsmiljøorganisationens opbygning
Under optagelser som nævnt ovenfor, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet planlægges og koordineres af en arbejdsmiljøorganisation bestående af tre eller fire medlemmer, som udpeges og vælges efter reglerne i denne bestemmelse.

Stk. 2. Arbejdsgiverrepræsentanten i arbejdsmiljøorganisationen er enten producenten selv eller en af denne udpeget ansvarlig leder, der kan handle på producentens vegne. Producenten eller en af denne udpeget repræsentant, som kan handle på producentens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, jf. arbejdsmiljølovgivningen, er formand for arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 3. De ansatte kan vælge to arbejdsmiljørepræsentanter. Den ene arbejdsmiljørepræsentant vælges af det tekniske hold, som defineret i bilag 1 til nærværende aftale. De medvirkende skuespillere kan tillige vælge en arbejdsmiljørepræsentant, men hvor de ansatte skuespillere finder det hensigtsmæssigt, kan skuespillerne lade sig repræsentere af det tekniske holds arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten fra det tekniske hold skal vælges på første holdmøde. En eventuel arbejdsmiljørepræsentant for skuespillerne skal vælges hurtigst muligt efter optagelsernes start.

Stk. 4. Valgret har samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. Valg foretages af de ansatte på produktionen.

Stk. 5. Arbejdsmiljørepræsentanterne er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.
Arbejdsmiljørepræsentanterne må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

Stk. 6. Filmens instruktør eller dennes repræsentant samarbejder med arbejdsmiljøorganisationen om dennes opgaver. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrage og løbende underrette instruktøren i forhold til arbejdsmiljømæssige beslutninger/overvejelser, som har betydning for gennemførelsen af optagelserne.

Stk. 7. På optagelser med mere end 34 ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer: en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Vælges der to arbejdsmiljørepræsentanter, oprettes der to arbejdsmiljøgrupper – en for det tekniske hold og en for skuespillerne. Vælges der ikke en arbejdsmiljørepræsentant for skuespillerne, oprettes der kun en arbejdsmiljøgruppe, der i så fald dækker alle ansatte. Et arbejdsmiljøudvalg sammensættes af arbejdsmiljøgruppen eller – grupperne med producenten eller dennes repræsentant som formand.

Stk. 8. Hvis et af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer ikke er til stede, varetager de tilstedeværende medlemmer arbejdsmiljøgruppens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i et medlems fravær, skal hurtigst muligt meddeles denne.

Stk. 9. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer udpeges eller vælges for en periode svarende til den planlagte produktion. Forlænges produktionsperioden, forlænges arbejdsmiljøorganisationens funktionsperiode tilsvarende. Hvis et medlem af arbejdsmiljøorganisationen afgår i perioden, udpeges eller vælges straks et andet medlem til arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 10. Arbejdsmiljøorganisationen drøfter arbejdsmiljøproblemer. Kan sådanne problemer ikke løses i arbejdsmiljøorganisationen - med inddragelse af producenten, hvis denne ikke er formand for arbejdsmiljøorganisationen, jf. § 3, stk. 2, - opfattes det ikke som en illoyal handling, hvis et medlem af arbejdsmiljøorganisationen under optagelserne finder anledning til at kontakte Arbejdstilsynet herom. 

Stk. 11. Det påhviler arbejdsmiljøorganisationen at give samtlige ansatte besked om, hvem der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen, og hvordan arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdsgiverrepræsentanten kan kontaktes. Navnene og kontaktoplysningerne på medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal tilsvarende fremgå af dagsprogrammet.

Stk. 12. Det er arbejdsmiljøorganisationens opgave at informere ansatte, der ikke har været til stede på holdmøder mv., hvor arbejdsmiljømæssige forhold er blevet drøftet, om disse forhold.

§ 4. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
Arbejdsmiljøgrupperne løser de opgaver, der fremgår af § 18 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181 af 15.10.10. Opgaverne er oplistet i bilag 2 til nærværende aftale. Arbejdsmiljøudvalget løser de opgaver, der fremgår af § 17 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse, jf. bilag 2. På produktioner med færre end 35 ansatte varetages samtlige opgaver i bilag 2 af arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 2. Arbejdsmiljøorganisationen afholder ordinære møder forud for første optagedag og efter afslutningen af optagelserne. På første møde skal produktionsplanen gennemgås med henblik på at vurdere spørgsmål af arbejdsmiljømæssig karakter, og eventuelle ændringer foretages efter beslutning herom. På det afsluttende møde skal arbejdsmiljøorganisationen vurdere produktionens forløb, herunder særligt sådanne forhold, som måtte være drøftede under det første møde.

Stk. 3. Arbejdsmiljøorganisationen skal holde ekstraordinære møder, hvis der indtræffer alvorlige ulykker eller andre sundhedsskader, samt når der i øvrigt er behov for det. Ekstraordinære møder skal også afholdes, hvis formanden skønner det nødvendigt.

Stk. 4. Der optages sædvanligvis et kort referat af møderne, som sendes til Organisationerne bag aftalen. Arbejdsmiljøorganisationen kan i enighed beslutte, at referat ikke udfærdiges. Arbejdsmiljøorganisationen kan dog ikke træffe sådan beslutning, hvis mødet afholdes i anledning af indtrådt personskade.

Arbejdsmiljøorganisationens formand har ansvaret for, at eventuelle referater af møderne sendes til Organisationerne bag aftalen.

§ 5. Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer
Producenten har ansvaret for at sikre, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen for produktionen har gennemført eller gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen er udpeget eller valgt.

Stk. 2. Hvis en valgt arbejdsmiljørepræsentant tidligere har indgået i en arbejdsmiljøorganisation på en anden produktion, men ikke her har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal vedkommende tilbydes uddannelsen, uanset at ansættelsesforholdet ophører inden udløbet af 3 måneder.

§ 6. Producentens pligter
Producenten skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed og til forebyggelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder oplysning, instruktion og oplæring.

Stk. 2. Producenten eller dennes repræsentant udarbejder en sikkerhedsvurdering/APV for optagelserne inden optagelserne påbegyndes, og inddrager i fornødent omfang medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen samt de ansatte. Den færdige sikkerhedsvurdering/APV sendes til Organisationerne bag denne aftale til orientering.

Stk. 3. Producenten skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed etableres, herunder indkalde til møder som nævnt i § 3, samt sørge for at arbejdsmiljøorganisationen under hensyn til gennemførelsen af produktionen kan fungere på en sådan måde, at opgaverne kan løses tilfredsstillende.

Stk. 4. Producenten skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer får mulighed for at varetage deres pligter, og hertil får sådan tid til rådighed, som er rimelig i forhold til den pågældende produktions omfang og karakter.

Stk. 5. Producenten skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen følger op på alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, og øvrige særlige forhold, der kræver opfølgning.

Stk. 6. Produceres filmen som co-produktion mellem flere producenter, påhviler producentens pligter efter denne aftale den udførende producent. Hvor der ikke skal oprettes arbejdsmiljøorganisation, jf. § 1, skal producenten sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved personlig kontakt mellem producenten eller dennes repræsentant, instruktøren og øvrige ansatte.

§ 7. De ansattes pligter
De ansatte, herunder skuespillere, filmarbejdere og instruktører, skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. § 2.

Stk. 2. De ansatte skal så vidt muligt medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Stk. 3. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele dette til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, producenten eller dennes repræsentant.

§ 8. Instruktørens pligter
Instruktøren eller dennes repræsentant skal som led i samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen medvirke til, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at arbejdsmiljøorganisationens beslutninger overholdes.

§ 9. Arbejdsmiljørepræsentantens pligter
Arbejdsmiljørepræsentanten skal som medlem af arbejdsmiljøorganisationen fremlægge de ansattes syn på tilrettelæggelsen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, samt i fornødent omfang informere de ansatte om arbejdsmiljøorganisationens beslutninger.

§ 10. Organisationerne
Hver organisation er forpligtet til at yde dets medlemmer, henholdsvis virksomhederne, den fornødne hjælp og vejledning for at kunne udføre de opgaver, som aftalen pålægger dem.

Stk. 2. Mindst en gang årligt, og i øvrigt efter behov, afholder Organisationerne møde med henblik på drøftelse af såvel konkrete sager, som har været forhandlet af de lokale arbejdsmiljøudvalg, som sådanne generelle problemstillinger, som er knyttede til nærværende aftales indhold.

Stk. 3. Får en organisation kendskab til konkrete sager, hvor aftalens indhold ikke overholdes, skal denne orientere de øvrige organisationer herom.

§ 11. Fagretlig behandling
Uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse, herunder spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne i henhold til nærværende aftale, afgøres ved sædvanlig fagretlig behandling.

§ 12. Varighed
Denne aftale træder i kraft den 1. oktober 2016.

Stk. 2. Den organisation, som ønsker at udtræde af aftalen, skal over for de øvrige organisationer skriftligt meddele dette med tre måneders varsel til en måneds udgang, hvorefter denne organisations rettigheder og pligter ophører. Aftalen vedbliver at være i kraft for de øvrige organisationer.

Hvis Producentforeningen ønsker at udtræde, bortfalder aftalen ved varslets udløb.

Stk. 3. Ændringer i denne aftales indhold kan kun foretages under forudsætning af Organisationernes enighed herom.

§ 13. Samarbejde med Arbejdstilsynet
Organisationerne bag aftalen vil i fællesskab tage kontakt til Arbejdstilsynet med henblik på at aftale, hvordan Arbejdstilsynet i fremtiden kan sikres information om, hvor der optages, i så god tid, at Arbejdstilsynet har mulighed for at planlægge eventuelle tilsynsbesøg.

København, den

For Producentforeningen     
Klaus Hansen
Direktør

For Dansk Skuespillerforbund
Katja Holm
Formand
For Danske Filminstruktører
Sandra Piras
Sekretatiatschef

Hensigtserklæring
Organisationerne bag aftalen er enige om, at det er vigtigt, at producenterne og medarbejderne på de enkelte produktioner har relevante og effektive værktøjer til rådighed i forhold til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø under optagelserne.

Organisationerne vil derfor i fællesskab undersøge mulighederne for at engagere en ekstern arbejdsmiljøfaglig ekspert, der kan udarbejde en særlig tjekliste eller vejledning, der skal kunne anvendes som værktøj til sikkerhedsvurderingen/APV´en på den enkelte produktion, jf. aftalens § 6, stk. 2.

Organisationerne skal være enige i valget af den pågældende eksterne arbejdsmiljøfaglige ekspert.

Bilag 1

Den persongruppe, der udgør det tekniske hold, jf. § 3, stk. 3, udgøres af:
 
 
Bilag 2

Arbejdsmiljøgruppens opgaver, jf. Arbejdstilsynets BEK nr. 1181 af 15.10.2010, § 18:

1. Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.

2. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

4. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.

5. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

6. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.

7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.

8. Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver, jf. Arbejdstilsynets BEK nr. 1181 af 15.10.2010, § 17:

1. Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici.

2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, jf. § 9.

3. Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom.

4. Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

5. Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse, jf. § 16.

6. Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

7. Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

8. Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici.

9. Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne.

10. Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan, jf. § 39.

11. Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen.

12. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Opdateret 9. aug 2021