PRESSEMEDDELELSE Film-, tv- og teaterbranchen står sammen mod grænseoverskridende adfærd

Film-, tv- og teaterbranchen var den første, der mærkede #metoo-bølgen i 2017. Ny forskning dokumenterer alvorlige problemer i branchen, som nu er gået sammen i et konkret, fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd.

This describes the image

Fire centrale organisationer i film-, tv- og teaterbranchen står nu klar med de første af en række fælles indsatser mod dårligt psykisk arbejdsmiljø og grænseoverskridende adfærd i branchen. Initiativet har fået titlen: Kunst uden krænkelser.

- For tre år siden fik vi et seriøst wake-up call i film-, tv- og teaterbranchen. Vi blev hurtigt enige på tværs af branchen om, at problemerne skulle løses. Til gengæld manglede vi viden om problemernes karakter og omfang – og om hvilke indsatser, vi skulle sætte i værk for at skabe en reel forandring, siger Benjamin Boe Rasmussen, formand i Dansk Skuespillerforbund.

Derfor besluttede Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører og Dansk Teater at få problemerne kortlagt gennem en uafhængig undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen ligger nu klar og behandler en række problematikker: chikane, diskrimination, fysisk og psykisk vold, uønskede seksuelle oplevelser og magtmisbrug.


Forskning viser problemernes omfang
Undersøgelsen er baseret på spørgeskemasvar fra 1.485 personer og 40 kvalitative interviews og viser bl.a., at halvdelen af branchens kvinder har oplevet seksuelle krænkelser. Det samme gælder næsten hver femte mand. Værst ramt er løstansatte medarbejdere og seksuelle og etniske minoriteter.
Undersøgelsen viser desværre også, at kun et fåtal af dem, der oplever grænseoverskridende adfærd, anmelder det. Derfor forestår der et stort arbejde med at få krænkelserne frem i lyset, så der kan handles på dem.

- Vi har med et stort problem at gøre. Grænseoverskridende adfærd finder sted i alle dele af branchen, og det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et trygt arbejdsmiljø. Men nu er vi klar til at handle, og det kommer ikke kun dreje sig om regler, retningslinjer og politikker. Både producenter og kolleger skal ud på gulvet og helt konkret sørge for, at det er trygt og sikkert at gå på arbejde for alle i vores branche, siger Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen.

Samarbejde på tværs af branchen
Flere steder i branchen er der allerede sat lokale initiativer i gang. Men en tilbundsgående forandring kræver samarbejde på tværs, fordi mange af branchens medarbejdere arbejder på korte kontrakter med hyppigt skiftende arbejdssteder og samarbejdsrelationer.

- Det er en hård, følsom og for nogle også en skamfuld proces at tage hul på de her problemer. Men vi tror på, at vi kan skabe forandring – også selv om det uden tvivl kommer til at tage tid at nå i mål. Vores branche var den første, der blev ramt af #metoo-bølgen, men vi er heldigvis også de første, der står sammen om at løse problemerne. Jeg er stolt af, at vi løfter i flok, siger Christina Rosendahl, forkvinde for Danske Filminstruktører.

Klare regler og kort vej til hjælp
De fire organisationer har i første omgang forpligtet sig til et treårigt samarbejde og et fælles statement, som sætter rammen for samarbejdet. En af de første konkrete, fælles tiltag er et informationsark, som initiativtagerne anbefaler bliver vedlagt alle ansættelseskontrakter i branchen. Arket fortæller bl.a., hvor og hvordan medarbejderne kan få hjælp, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd.

Sideløbende arbejder organisationerne på at efteruddanne ledere, tillidsfolk og andre medarbejderrepræsentanter til at takle sager om grænseoverskridende adfærd professionelt. En vigtig opgave er også, at sørge for at hjælpen bliver tilgængelig for alle. Det gælder ikke mindst de mange løstansatte medarbejdere, som kan have behov for nye løsninger, eksempelvis i form af en kollegastøtteordning.

- Nogle teatre har allerede gang i nogle rigtig gode lokale initiativer og har høstet vigtige erfaringer. Men vi skal have hele branchen med, hvis vi skal skabe et trygt arbejdsmiljø på tværs. Det er også værd at huske på, at det går ud over kvaliteten i vores arbejde, hvis vi har en kultur og en praksis på arbejdspladserne, der skræmmer en del af talenterne væk, siger Mette Wolf, som er bestyrelsesmedlem og talsperson ifm. undersøgelsen i Dansk Teater.

De fire organisationer håber, at flere af branchens organisationer i den kommende tid vil tilslutte sig arbejdet og har allerede modtaget en lang række positive tilkendegivelser.

Se også: Bilag om branchens initiativer på de følgende sider og det separate bilag med undersøgelsens sammenfatning.
 

Kontaktoplysninger:
Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, tlf.: 20 27 77 90, mail: jr@pro-f.dk
Christina Rosendal, forkvinde i Danske Filminstruktører, kontakt via Karen Bernheim, tlf.: 22 36 46 54, mail: karen@filmdir.dk
Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund, tlf.: 20 46 18 94, mail: bb@skuespillerforbundet.dk
Mette Wolf, bestyrelsesmedlem i Dansk Teater, tlf.: 25 32 12 18, mail: mette@nbt.dk
     
BILAG 1

Indsatser på tværs af film-, tv- og teaterbranchen

Arbejdet med at skabe et trygt arbejdsmiljø er allerede gået i gang. En række indsatser er enten søsat eller under forberedelse. Flere indsatser vil komme til i løbet af den treårige samarbejdsperiode, som de fire organisationer indtil videre har forpligtet sig på.

Målet er at skabe forebyggende indsatser, som retter sig mod fire niveauer:
• Individet
• Gruppen
• Ledelsen
• Organisationen

Nogle indsatser går på tværs af hele branchen, mens andre er tilpasset den enkelte organisations specifikke forhold. Se alle indsatserne her:

Fælles indsatser:
• Tre års fælles fokus på grænseoverskridende adfærd med løbende opfølgning
• Et fælles statement, der sætter rammerne for samarbejdet om et bedre psykisk arbejdsmiljø
• Et fælles informationsark til brug ved til ansættelser, der beskriver reglerne for god adfærd og
informerer om, hvor man kan få hjælp, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd
• Infosider på organisationernes hjemmesider særligt rettet mod medlemskredsens specifikke
forhold og behov.

Dansk Teater:
• Medlemmer tilbydes seminarer om professionel håndtering af sager om grænseoverskridende adfærd
• Supplerende arbejdsmiljøkursus til ledere og ledende medarbejdere med fokus på håndtering af sager om grænseoverskridende adfærd
• Medlemmer tilbydes særlig rådgivning og psykologhjælp hos ekstern rådgiver i krisesituationer om krænkende adfærd
• Gå-hjem-møder for medlemmer om grænseoverskridende adfærd i samarbejde med eksterne rådgivere
• Sekretariatets medarbejdere uddannes til at håndtere henvendelser om grænseoverskridende adfærd
• Mette Wolf, direktør på Nørrebro Teater og medlem af Dansk Teaters bestyrelse, er talsperson for branchen i forhold til indsatsen mod grænseoverskridende adfærd

Danske Filminstruktører:
• En kontaktperson på sekretariatet bliver uddannet særligt til at modtage henvendelser om grænseoverskridende adfærd

• Formandskab og sekretariat opkvalificeres i forhold til at forstå og takle problematikkerne
• Medlemmer tilbydes lederseminarer om psykisk arbejdsmiljø hos en ekstern rådgiver
• Medlemmer tilbydes individuel rådgivning og psykologhjælp i krisesituationer hos en ekstern
rådgiver.
• Gå-hjem-møder om grænseoverskridende adfærd
• En infoside om grænseoverskridende adfærd – særligt henvendt til instruktører – bliver oprettet på
filmdir.dk

Dansk Skuespillerforbund:
• Uddannelse af medarbejdere på sekretariatet i at håndtere henvendelser fra medlemmer, der enten er blevet krænket eller påstås at have krænket andre.
• Rådgivning af alle medlemmer, der er involveret i sager om grænseoverskridende adfærd som offer eller krænker. Hvis både ofret og krænker er medlemmer, vil den påståede krænker blive tilbudt ekstern rådgivning for at undgå interessekonflikt
• Uddannelse af en gruppe tillidsrepræsentanter i professionel håndtering af henvendelser om grænseoverskridende adfærd.
• Informationskampagner på alle platforme, der skal bidrage til en kulturændring blandt medlemmer og i branchen generelt.

Producentforeningen:
• To medarbejdere i sekretariatet uddannes til at håndtere henvendelser fra medlemmerne
• Juridisk rådgivning i forbindelse med sager om grænseoverskridende adfærd samt i forbindelse
med udvikling af politikker om psykisk arbejdsmiljø
• Tilbud om rådgivning, kurser og sparring hos et konsulentfirma med speciale i psykosocialt
arbejdsmiljø
• Øget fokus på psykisk arbejdsmiljø på de arbejdsmiljøkurser, som foreningen udbyder. Supplerende
kurser med psykisk arbejdsmiljø som tema udbydes fra 2021.
• Gå-hjem-møder med konkret rådgivning fra professionelle konsulenter inden for psykosocialt
arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger om de enkelte tiltag kan fås hos organisationerne.

November 2020

Opdateret 26. jun 2023