Det er blevet dyrere at producere film i Danmark

Prisstigningerne skyldes primært højere lønomkostninger til filmhold, skuespillere, instruktør og producer, og hænger blandt andet sammen med streamingtjenesternes investeringsklimaks i 2022.

This describes the image

Producentforeningen har i samarbejde med en ekstern konsulent, line producer Marianne Jul Hansen, foretaget en kvalitativ undersøgelse af produktionsprisstigninger på spillefilm i Danmark. Undersøgelsen er baseret på interview med producere, lineproducere og et udvalg af leverandører til produktionsselskaber. Analysen af prisstigninger er korrigeret for inflation.

Det er udviklingen 2019-2023, der er analyseret. I perioden har vi set en lang række ændringer, som er medvirkende til prisudviklingen. Først var det Covid-19, der ændrede produktionsforhold fuldstændigt. Dernæst streamingtjenesternes efterspørgsel på arbejdskraft og øget globalisering af markedet. Så kom rettighedskonflikten, som medførte produktionsstop til streamingtjenesterne. Alt dette i kombination med krig i Ukraine og følgende stigning i inflation, rente og energipriser.

Det er især løn til filmhold, skuespillere, instruktør og producer, der sammen med post production udgør de tungeste poster i produktionsbudgettet. Tilsammen udgør posterne i gennemsnit knap 60% af budgettet.

Omkostningerne til hold- og skuespillerlønninger er steget markant som følge af streamingtjenesternes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Stigningen i lønomkostninger forårsagedes af både efterspørgslen i sig selv og den relaterede udstationering af danske filmarbejdere og den følgende forventning til højere løn, bedre vilkår og større filmhold. Desuden er der i perioden vedtaget ny overenskomst med nye overtidssatser.

Priser på post production, udstyr og studie har ligget relativt stabilt men er naturligvis justeret med inflation og energipriser. Her gør det sig i højere grad gældende, at priser korrigeres med lave eller høje rabatter alt efter efterspørgslen.

Ophold, forplejning og transport er steget i perioden. Her er det bl.a. de nye fordyrende vaner i forbindelse med Covid-19, som man i bredt omfang har valgt at fastholde. Der er stadig en generel bekymring i forhold til smitte, og det er oplevelsen, at der er flere sygemeldinger og dermed ekstra behov for vikarer. Det har også medført højere forsikringspræmie.

Endelig er der kommet større krav til rapportering i forbindelse med klimaregnskab, arbejdsmiljø og diversitet. Det forventes af produktionen, at disse rapporter leveres i fremtiden.

Alt i alt er det primært stigende omkostninger til lønninger, der medfører, at det samlede produktionsbudget stiger. Det er usikkert i hvor høj grad lønningerne vil falde igen med den faldende efterspørgsel på arbejdskraft. Producentforeningen vil tage initiativ til en nærmere undersøgelse af udviklingen i lønandelen på det samlede produktionsregnskab.
 

Figur 1: Omkostninger per danske spillefilm mDKK 2017-2021, Danmarks Statistik aug. 2023

This describes the image

De seneste tal fra Danmarks Statistik fra august 2023 viser en klar omkostningsstigning i perioden 2017-2021. Især 2020 og 2021 var påvirket af Covid-19 med begrænsninger på produktion og biografdrift. Lønandelen i perioden 2017-2021 ligger på gennemsnitligt 54% med størst afvigelse i 2021 med 48%. 2021 var et meget usædvanligt filmår med kun 10 DFI-støttede danske spillefilm. Danmarks Statistik udgiver tal for 2022 i august 2024.

Opdateret 29. sep 2023

Vil du vide mere?