Standardforretningsorden for Producentforeningen

Forretningsordenen udfylder Producentforeningens vedtægter, der således er overordnet denne.

Tegning af Producentforeningens holdninger på medlemsområdet
Producentforeningens direktør tegner Producentforeningens politik udadtil.

Afholdelse af medlemsmøde (herefter ”medlemsmødet”)
1. Medlemsmødet afholdes med faste mellemrum
a. hver 8. uge fra ultimo august til medio juni
b. herudover efter behov. Følgende kan bede om indkaldelse af medlemsmøde:
i) direktøren
ii) områdeudvalget
iii) ad hoc udvalg
iv) 3 medlemmer

Dagsorden
2. Medlemsmødet indkaldes med dagsorden hvor det under de enkelte punkter angives, om et punkt er
a. Til orientering
b. Til drøftelse
c. Til beslutning
i) på beslutningspunkter skal der angives en motiveret indstilling til beslutning.

3. Beslutningspunkter kan sættes på dagsordenen af
a. direktøren
b. områdeudvalget
c. et ad hoc udvalg
d. et medlem

4. Ethvert medlem kan ved henvendelse til direktøren få et punkt på dagsordenen til orientering eller drøftelse. Henvendelsen skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse.

5. Et medlemsmøde kan beslutte at sætte et beslutningspunkt på kommende medlemsmøde.

Mødets ledelse
6. Medlemsmødet ledes af direktøren eller en af denne udpeget dirigent.

7. Dirigenten kan assisteres af en sekretariatsmedarbejder, der styrer talelisten.

8. Et punkt på dagsordenen behandles efter følgende skabelon:
a. punktet samt indstilling til beslutning under beslutningspunkter fremlægges og motiveres af den person eller det udvalg, der har sat punktet på dagsordenen.
b. når alle medlemmer har haft mulighed for at kommentere med tilhørende replikker og duplikker, opsummerer dirigenten, hvorefter forslaget sættes til afstemning.

9. Medlemsmødet træffer beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
a. der kan normalt ikke stemmes ved fuldmagt
b. ved møder der indkaldes med mindre end 14 dages varsel, kan der afgives fuldmagt til et andet medlem.

10. Direktøren sørger for, at der bliver taget referat af mødet. Referatet er et beslutningsreferat med kort angivelse af punktets hovedtemaer. Beslutningsreferatet godkendes på førstkommende medlemsmøde.
 
Områdeudvalg og ad hoc udvalg
11. Medlemsmødet vælger hvert år et Områdeudvalg på 5 eller 7 medlemmer.

12. Områdeudvalget agerer på vegne af medlemsmødet.

13. Formanden for Producentforeningen (i den udstrækning der er et områdeudvalg) er født medlem af områdetudvalget for det pågældende område.

14. Områdeudvalget træffer beslutning med almindelig stemmeflerhed.

15. Områdeudvalget orienterer løbende medlemsgruppen om forløbet af deres arbejde.

16. Områdeudvalget holder Producentforeningens bestyrelse løbende orienteret om aktiviteterne inden for medlemsgruppen.

17. Medlemsmødet kan beslutte at etablere ad hoc udvalg, der skal beskæftige sig med særlige emner.

18. Ved etablering af ad hoc udvalg udarbejdes der en beskrivelse af udvalgets opgave.

19. Ad hoc udvalg indstiller deres beslutning til medlemsmødet, og kan ikke træffe bindende beslutninger for området.

20. Ad hos udvalg opløses automatisk, når opgaven er løst eller når det besluttes af medlemsmødet.