Medlemsorientering

Producentforeningens bestyrelse har enstemmigt besluttet at indgive politianmeldelse vedrørende mulige overtrædelser af straffeloven i administrationen af rettighedsmidler. Anmeldelsen henviser til straffelovens kapitel 28 om formueforbrydelser. Anmeldelsen er indgivet til Københavns Politi i dag.

Producenternes foreninger CAB, Filmkopi og Filmret iværksatte i januar en uafhængig revisionsundersøgelse af specifikke forhold i den økonomiske relation mellem advokatfirmaet Johan Schlüter og de tre foreninger, der varetager film- og tv-producenternes rettigheder. Denne revisionsundersøgelse har fundet alvorlige uregelmæssigheder i advokatfirmaets administration af de tre foreninger og har påvist, at advokatfirmaet i perioden fra 2011 til 30. april 2015 har oparbejdet et skyldigt beløb til CAB, Filmret og Filmkopi på ikke under 100 mio. kr.
 
Johan Schlüter Advokatfirma I/S har hidtil varetaget den daglige administration og ledelse af registrering, opkrævning og administration af de private rettighedsmidler for foreningerne, bl.a. gennem selskabet Registrering Danmark ApS. Samarbejdet med Johan Schlüter Advokatfirma er bragt til ophør.

Hovedformålet med det undersøgelsesarbejde, som CAB, Filmkopi og Filmret sammen med advokater og revisorer har gennemført, har været at sikre rettighedshavernes midler og udøve den bedst mulige tabsbegrænsning samt at sikre den fortsatte drift af Registrering Danmark, der er grundlaget for fordelingen af de opkrævede midler. Den fortsatte drift er i dag sikret med foreningernes overtagelse af Registrering Danmark og udskiftning af selskabets adm. direktør.

Baggrunden for anmeldelsen
I november måned sidste år modtog bestyrelsen i CAB udkast til årsrapport for 2013, hvor der modsat de tidligere år var et revisionsforbehold vedrørende det økonomiske mellemværende mellem Johan Schlüter Advokatfirma og CAB.
Bestyrelsen indledte derfor straks en intern undersøgelse for nærmere at få klarlagt baggrunden for revisionsbemærkningen.
Undersøgelsen viste, at der var behov for en større, uafhængig og tilbundsgående undersøgelse af de nærmere økonomiske relationer mellem advokatfirmaets administration af rettighedsmidler og de enkelte foreninger.
Revisionsfirmaet Deloitte blev derfor i januar anmodet om at iværksætte en sådan undersøgelse, som tillige skulle omfatte foreningerne Filmret og Filmkopi.

Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu. Det står på den baggrund klart, at Johan Schlüter Advokatfirma I/S gennem sin administration af rettighedsmidler i perioden fra 2011 til 30. april 2015 har oparbejdet en samlet gæld til foreningerne, uden at dette er fremgået af regnskaberne.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt med sikkerhed at fastslå størrelsen af advokatfirmaets samlede gæld, men efter de foreløbige opgørelser er der risiko for, at der er tale om en gæld i en størrelsesorden på ikke under 100 mio. kr. 

Ejerkredsen i Johan Schlüter Advokatfirma har over for vores advokater vedgået forholdet og har samtidig erkendt, at hverken de eller advokatfirmaet umiddelbart er i stand til at udrede gælden. Der foreligger derfor risiko for, at foreningernes tilgodehavende for en dels vedkommende kan være tabt.
Det mulige omfang af et sådant tab vil den kommende tids fortsatte undersøgelser vise.

Forvaltningen af rettighedsmidler har bygget på en helt anerkendt tillidskonstruktion, hvor vi har ansat et velrenommeret advokatfirma til at varetage den daglige administration. Administrationen er blevet kontrolleret af en uafhængig revisor. Det er en kendt og normalt sikker konstruktion, fordi der er flere, uafhængige parter, der udøver forskellige funktioner. At flere af disse funktioner svigter på én gang er overordentlig usædvanligt og bevirker i denne situation, at væsentlige, faktiske forhold holdes skjult for bestyrelserne, uden disse har en reel mulighed for at opdage det.

Som formand for bestyrelserne i CAB og Filmkopi og på vegne af Filmret samt direktør i Producentforeningen vil jeg gerne understrege, at resultatet af Deloittes undersøgelse er et chok for os og har forfærdet os. Det er dybt skuffende, at en mangeårig samarbejdspartner i den grad har svigtet. CAB, Filmkopi, Filmret og Producentforeningen har samarbejdet med Johan Schlüter og advokatfirmaet i mere end tyve år. Johan Schlüter Advokatfirma har været et af Danmarks førende advokatfirmaer og har af os været set som et sikkert valg på baggrund af dets betydelige viden om og erfaring med administration af rettighedsmidler og immaterialretligheder. Der er tale om et voldsomt tillidsbrud.

Producentforeningens bestyrelse har på den baggrund fundet det nødvendigt at indgive politianmeldelse vedrørende disse forhold. Det er herefter politiets og anklagemyndighedens opgave at vurdere, hvorledes forholdene strafferetligt bedømmes.

Den videre drift
CAB, Filmkopi og Filmret har som topprioritet at sikre den fortsatte fordeling af rettighedsmidler. Foreningerne har derfor allerede etableret en ny organisation i eget regi med ny ledelse, eget personale og ny ekstern revision. Samarbejdsrelationerne med Johan Schlüter Advokatfirma er således bragt til ophør.

Vores revisor og advokat fortsætter naturligvis undersøgelsen af administrationen af de tre foreninger.

Denne sag når naturligvis også nyhedsmedierne. Derfor skal I vide, at de tre bestyrelser har besluttet at udpege en fælles talsperson – undertegnede.

Vi vil indkalde til medlemsmøde om sagen snarest muligt og i øvrigt holde jer løbende orienteret.

Med venlig hilsen

Klaus Hansen
Formand for CAB og Filmkopi og på vegne af Filmret; Direktør i Producentforeningen

20 81 09 59 / kh@pro-f.dk

CAB, Filmkopi og Filmret er de foreninger, der administrerer de forskellige typer af rettighedsmidler, der tilkommer danske og udenlandske film- og tv-producenter. De samlede rettighedsmidler til film- og tv-producenterne ligger i niveauet 250 mio. kr. årligt. Beløbets størrelse varierer fra år til år.