Bred aftale om Filmaftale 2019-2023

Torsdag aften – den 1. november 2018 - blev der indgået filmaftale 2019-2023 på det bredest mulige grundlag, idet alle Folketingets partier står bag. Vi er glade for den brede støtte til aftalen, som er med til at give producenterne arbejdsro.

Overskriften på den nye filmaftale er "En fleksibel og ubureaukratisk filmstøtte”, og det er kendetegnende for aftalen, at der er en række overordnede mål, som skal nås i løbet af aftaleperioden og forholdsvis få konkrete kvoter eller ”kasser”. Det er således et ønske at der skal være en større variation i budgetterne og at der skal ydes støtte til alle typer af produktioner og formater, men der er ikke allokeret bestemte beløb til særlige puljer.  
 
Ambitiøse mål 
Aftaleparterne er meget ambitiøse på dansk films vegne, hvilket kommer til udtryk bl.a. i en målsætning om, at 29 % af de solgte sæder i biograferne skal være til danske film. Der er desuden et ønske om, at mindst ti danske film hvert år skal være set af et samlet publikum på over 1 mio. på tværs af relevante platforme – dvs. biograf og video on demand. Det er positivt, at der sættes høje mål og at aftalekredsen har tillid til, at dansk film kan komme op på en meget høj markedsandel i biograferne, men det forekommer vanskeligt at nå målene, så længe de ikke følges af konkrete redskaber, der kan øge billetsalget, for eksempel en billetstøtteordning. Målsætningen om at nå ud til et publikum på 1 mio. er interessant, ikke mindst fordi det i øjeblikket er vanskeligt at få publikumstal ud af streamingtjenesterne. Vi forventer derfor, at de fremover pålægges at rapportere tal for visninger, således at det er muligt at holde øje med, om målet nås. 

Se filmaftalen på kum.dk
 
”Film fra hele landet”
Aftalen er generelt præget af et stort fokus på det regionale. De to nuværende regionale filmfonde får tilført ekstra midler og der åbnes for, at eventuelle nye regionale filmfonde ligeledes får tilført midler. ”Film fra og i hele landet” er en rigtig ambition, som dog har den svaghed, at det – uanset alle gode intentioner - reelt er dyrere at producere film uden for hovedstadsområdet. Midlerne vil derfor skulle strækkes længere, og det er med til at udhule de midler, som er til rådighed for dansk film. 
 
Monitorering i stedet for standardkontrakter
På den positive side har man i forligsteksten slået fast, at man vil monitorere tv-stationernes engagement i dansk film. Det betyder reelt, at man vil følge aftaler mellem DR, TV2 og filmproducenter ift. prissætningen på markedsvilkår, vilkår for rettigheder mv. og diskutere dette i forligskredsen, hvis der opstår problemer. Dermed engagerer forligspartierne sig direkte i den del, der hedder ordnede samhandelsforhold, og kan gribe ind politisk, hvis ikke samarbejdet fungerer, så alle parter er tilgodeset. Dette er meget brugbart og konkret, og selv om Producentforeningen gerne havde set standardkontrakterne videreført, er en monitorering af de faktiske aftaler et godt alternativ. 
 
Samme beløbsramme med mulighed for flere penge
I forhold til størrelsen på støttemidlerne generelt i filmaftalen, så er billedet stort set uændret, da der ligger knap 560 mio. kr. om året i alt. Beløbet kan vokse, såfremt de eksisterende eller nye regionale filmfonde kommer med nye, kommunale midler, hvorefter der kan komme op til 35-40 mio yderligere til dansk filmproduktion.
Det er også værd at lægge mærke til, at et flertal ikke er bundet af forliget, dvs. at hvis man på et senere tidspunkt kan finde et politisk flertal for fx øget kulturbidrag fra streamingtjenesterne, så er der ikke noget til hinder for at gøre det.
 
Spil er glemt, og det er ærgerligt
Det er dog meget skuffende, at ambitionerne på spilområdet er så lave. Her har man bibeholdt de 10 mio. kr. på DFIs spilstøtteordning, selvom det er åbenlyst, at der er behov for et markant løft for at kunne udfri det store potentiale. Det understreger Producentforeningens anbefaling om at flytte computerspil ud til sin egen politiske aftale.
 
Endelig er det naturligvis både vigtigt og relevant, at indsatsen mod ulovlig download skal styrkes og at der lægges vægt på en ”effektiv håndhævelse af krænkelser af ophavsrettigheder på internettet”. 
 
I Producentforeningen ser vi meget frem til de næste fem år, og vil holde tæt kontakt til de, der skal udmønte og yderligere beslutte rammerne for dansk film og spil. 

Hent aftaleteksten