Sæt kryds i kalenderen

Sæt kryds i kalenderen 20. august 2018: Møde om Den Danske Filmskoles aktuelle planer og muligheder

Mødet afholdes mandag den 20. august kl. 15 – 18.30 i Empire Bio, Guldbergsgade, København N.

Danske Filminstruktører og Producentforeningen er som repræsentanter for den branche, der beskæftiger Filmskolens elever efter endt uddannelse, optaget af at have en velfungerende uddannelse, som fortsat kan bidrage til udvikling og produktion af dansk film.

 

Den konkrete anledning til mødet er, at skolen har præsenteret sin vision for at ændre skolens uddannelser. Det har givet anledning til diskussion blandt nuværende og tidligere elever og bredt i branchen, og vi ser et behov for at få afklaret facts og regler, således at debatten kan fortsætte på et oplyst grundlag. 

 

Skolen skal akkrediteres, dvs kvalitetsgodkendes, hvert sjette år. Det er en nødvendig og uomgængelig proces, som blandt andet indebærer, at skolen bliver vurderet i forhold til bl.a. relevans, videngrundlag og kvalitetssikring. Godkendelsen sker desuden for at sikre, at uddannelsen lever op til sit uddannelsesniveau.

I den forbindelse skal der træffes beslutning om, hvilket fagligt niveau filmskolens uddannelser skal akkrediteres i forhold til. Her har skolen valgt at pege på det kunstneriske bachelor-kandidatniveau. Skolen har imidlertid også mulighed for at fortsætte som ”ikke indplaceret kunstskole”. Uanset hvilken løsning der træffes beslutning om, vil det være nødvendigt at ændre en lang række forhold på uddannelserne for at kunne opnå en positiv akkreditering.

Program:
14.45 - 15: Kaffe & te foran sal 2 i Empire Bio

15.00: Velkomst og program for dagen
Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen sætter dagens tema.
Ambitionen med mødet er at give alle et vidensgrundlag for en fortsat proces der skal sikre den allerbedste udviklingsramme for skolen og uddannelserne.

15.15: Reglerne: Love, regler og udefrakommende krav til de kunstneriske uddannelser, herunder Filmskolen
Hvad bestemmer staten qua love og regler, hvad bestemmer ministeriet og hvad er rektors ledelseskompetence og -ansvar? Oplægsholder Steen Kyed, afdelingschef i Kulturministeriet.

15.30: Erfaringen: Kunstakademiet og Den Norske Filmskole
Både Kunstakademiets og Den Norske Filmskoles uddannelser er indplaceret som kunstneriske bachelor/kandidat-uddannelser.

Sanne Kofod Olsen, afgående rektor for Kunstakademiet, giver i sit oplæg en beskrivelse af hvilke friheder og barrierer indplacering og akkrediteringsproces giver for ledelse, lærere og elever.

Rumle Hammerich, professor, Den Norske Filmskole. Rumle Hammerich har som underviser på Den Norske Filmskole oplevet skiftet til ny struktur og fortæller om erfaringerne set fra lærerside og om vigtigheden af at have mulighed for at holde fast i den kreative proces og den nære kontakt til eleven i uddannelsesforløbet.

16.00: Perspektiveringen: Flytter man fokus ved en omlægning af kunstuddannelser?
Michael Huber, professor i sociologi ved Bielefeld universitet. Oplægget tager udgangspunkt i forskerens blik på 20 års udvikling og omlægning af uddannelsessystemet i EU og kommer blandt andet ind på hvordan ændringerne får betydning for den enkelte elevs konkrete uddannelse.

16.15: Pause

16.45: Filmskolen: Elevernes bekymringer og ønsker
Andreas Sandborg er tonemesterlev på årgang 15-19 og repræsenterer i denne sammenhæng 85% af Filmskolens nuværende elever som er bekymrede for at akkreditere Den Danske Filmskoles som 5-årige kunstnerisk bachelor-kandidat.
 
Oplægget fra eleverne vil berøre erfaringen med at gå på Den Danske Filmskole nu og det skift de mærker ifht feks indføringen af censorkorps ved evalueringerne, omrokering af de ansatte og ECTS point. Eleverne vil også komme ind på ønskede værdier der kan sikre Filmskolens faglige niveau i fremtiden.

17.00: Filmskolen: Oplysningsgruppens visioner
Lin Alluna, filminstruktør, Oplysningsgruppen, som består af over 400 branchefolk, der ikke ser en fordel i at akkreditere Den Danske Filmskole som 5-årige kunstnerisk bachelor-kandidat. Gruppen mener bl.a. at en sådan omlægning vil sænke uddannelseskvaliteten, da det vil betyde at Filmskolens nuværende ressourcer enten skal strækkes fra fire til fem år, eller hver enkelt elevs uddannelse skal gøres 20% dyrere for staten.

Oplysningsgruppen ønsker en fremtidssikring af uddannelserne ved at bevare Filmskolens positive særstatus og akkreditere den som 4-årig "ikke indplaceret" kunstskole, hvilket vil betyde at man kan bevare de økonomiske midler og den struktur filmskolen har nu (6 elever i hver klasse + optag/afgang hvert andet år). Samtidig vil en sådan akkreditering betyde at Den Danske Filmskole har friheden til selv at definere hvordan man vurderer relevans, værdigrundlag og kvalitetssikring, i stedet for at lade det komme ude fra.

Oplægget vil således berøre risikoen ved en omlægning til kunstnerisk bachelor-kandidat samt fordele ved at blive akkrediteret som "ikke indplaceret" kunstskole.

17.20: Filmskolen: Udefrakommende krav og vision for Den Danske Filmskole
Vinca Wiedemann, rektor for Den Danske Filmskole, fortæller om status på akkrediteringsproces, skolens særstatus, hvilke valgmuligheder der er og hvordan planerne er for at håndtere processen.
Herudover fortæller hun om sin vision for skolens uddannelser. Visionen tager udgangspunkt i at en accelererende medieudvikling, stiller øgede krav til det professionelle filmtalent der skal have langt flere og komplekse kompetencer.

Visionen bygger på en omlægning af uddannelserne til en 5-årig kunsterisk bachelor- og kandidatuddannelse samtidig med en fastholdelse af Filmskolens kerneværdier.

17.50: Opsamling fra dagen
Klaus Hansen opsummerer dagens indlæg

18.00: Debat: Hvordan kommer vi videre herfra?
Modereret debat blandt deltagerne i salen. Journalist Lasse Jensen og Klaus Hansen modererer.

18.25: Tak for i dag
Klaus Hansen: Afrunding og næste skridt

Tilmelding