ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Spillefilm • DDF

Denne overenskomst gælder for medlemmer af Danske Dramatikere (DDF) og for medlemmer af Producentforeningen.

Medlemsoverenskomst

Overenskomsten er en såkaldt "medlemsoverenskomst", og overenskomsten gælder derfor kun for arbejde udført af et medlem af Danske Dramatikere.

Herudover skal det bemærkes, at selv om overenskomsten oprindeligt blev forhandlet og indgået af ”Foreningen af Danske Spillefilmproducenter”, gælder overenskomsten efter fusionen i år 2000 nu for alle medlemmer af Producentforeningen.

Arbejde udført af en lønmodtager

Som alle andre overenskomster finder denne overenskomst kun anvendelse for udført arbejde af en lønmodtager. Det vil sige, at overenskomsten ikke finder anvendelse på selvstændige eller såkaldte ”regningsskrivere” – uanset hvorledes disse i øvrigt måtte betegne sig selv. I forhold til denne personkreds tilknyttet en produktion er der fri forhandling om alle forhold, inklusive tid og betaling, som der normalt er i forhold til selvstændig erhvervsdrivende.
 
Se i øvrigt Producentforeningens notat om ”regningsskrivere” vs. lønmodtagere/medarbejdere.

Hvem forhandler?

Aftale om det konkrete manuskriptforfatterarbejde indgås mellem aftalens parter, som er forfatteren og producenten. Det er således disse to, og kun disse to, som skal sidde med ved forhandlingsbordet, når en aftale skal indgås. Hvis parterne ønsker foreningerne involveret, står det dem naturligvis frit for at søge rådgivning hos deres respektive foreninger.

Der kan fra tid til anden opstå spørgsmål, om forfatteren eller producenten kan aftale andre vilkår end dem, der fremgår af overenskomsten. Da overenskomsten netop er noget de to foreninger har aftalt, er det kun foreningerne, som kan aftale at afvige fra overenskomsten. Uanset om afvigelsen kan siges at være til fordel eller ulempe for producenten, skal man derfor henvende sig til Producentforeningen – som så efter omstændighederne vil tage kontakt til DDF med henblik på at indgå en dispenserende aftale.
 
Overenskomstens struktur

Overenskomsten kan benyttes til at regulere såvel udarbejdelse af originalt manuskript som til udarbejdelse af manuskript på grundlag af et foreliggende litterært værk (adaptation).

Overenskomsten, og den tilhørende Standardkontrakt, kan benyttes i sin helhed fra udarbejdelse af synopsis til udarbejdelse af endeligt manuskript. Men den kan også benyttes således, at der udarbejdes selvstændige kontrakter til hvert stadie af manuskriptudarbejdelsesprocessen. Sidstnævnte er for eksempel taget højde for i Standardkontrakten, bl.a. ved at parterne eksplicit skal beslutte, om udarbejdelse af et stadie forpligtiger producenten til eventuelt at lade næste stadie udarbejde af samme forfatter.

Uanset om der indgås aftale om udarbejdelse af manuskript fra synopsis til endeligt manuskript, eller om der indgås enkeltstående aftaler, som arbejdet skrider frem, er der til hvert stadie knyttet en række forpligtigelser for aftaleparterne. Således er aftalen eller aftalerne med til at sikre kommunikationen mellem aftaleparterne.

Regulering af satserne

De satser, som fremgår af overenskomsten, reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. Seneste regulering stammer fra 1. januar 2017.

Protokollater

Overenskomsten henviser til to protokollater – hhv. protokollat 2 og 3. Imidlertid er protokollaterne aldrig blevet endeligt aftalt, hvorfor disse heller ikke er bindende for overenskomstens parter. Overenskomsten fastlægger derfor ikke en definition af, hvad der skal forstås ved ”den af producenten investerede kapital defineret som egenkapital”.

Da producentens investerede kapital ikke er defineret af overenskomsten, er der fri forhandling i hvert projekt mellem den enkelte producent og manuskriptforfatter, hvorledes producentens investerede kapital skal defineres i den konkrete kontrakt.