ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Forretningsorden spillefilmgruppen

Spillefilmgruppens forretningsorden definerer de formelle spilleregler for medlemsmødet og for spillefilmudvalget

Standardforretningsorden for Producentforeningens spillefilms- og fiktionsgruppe (”Spillefilmgruppen”) i henhold til § 11 i Producentforeningens vedtægter
 
Forholdet til Producentforeningens vedtægter
1. Forretningsordenen udfylder Producentforeningens vedtægter, der således er overordnet denne.
 
Tegning af Producentforeningens holdninger på medlemsområdet
2. Producentforeningens direktør tegner Producentforeningens politik udadtil.
 
Spillefilmsgruppens struktur
3. Medlemsmødet i Spillefilmsgruppen (herefter ”Medlemsmødet”) er Spillefilmgruppens øverste besluttende organ.
4. Medlemsmødet vælger et områdeudvalg (herefter ”Spillefilmudvalget”), som agerer på vegne af Spillefilmgruppen, jvnf. pkt. 14 til 21.
 
Afholdelse af Medlemsmødet
5. Medlemsmødet afholdes;
a. med faste mellemrum hver 3. måned
b. herudover efter behov. Følgende kan bede om indkaldelse af Medlemsmøde:
i) direktøren
ii) Spillefilmudvalget
iii) ad hoc udvalg
iv) 3 medlemmer i forening
v) et bestyrelsesmedlem for Spillefilmgruppen.
 
Dagsorden for Medlemsmødet
6. Medlemsmødet indkaldes med dagsorden, hvor det under de enkelte punkter angives, om et punkt er;
a. til orientering
b. til drøftelse
c. til beslutning

7. Beslutningspunkter kan sættes på dagsordenen af
a. direktøren
b. Spillefilmudvalget
c. et ad hoc udvalg
d. et medlem
Forslag til beslutninger skal altid motiveres skriftligt.
8. Medlemsmødet vælger på møde afholdt senest 2 uger før den ordinære generalforsamling i Producentforeningen Spillefilmgruppens repræsentanter til Producentforeningens bestyrelse, jf. Producentforeningens vedtægter § 11.1
På samme Medlemsmøde vælges umiddelbart herefter Spillefilmudvalget, jvnf. pkt. 14 - 21.
 
Medlemsmødets ledelse
9. Medlemsmødet ledes af direktøren eller en af denne udpeget dirigent.
10. Dirigenten kan assisteres af en sekretariatsmedarbejder, der styrer talelisten.
11. Et punkt på dagsordenen behandles efter følgende skabelon:
a. punktet samt indstilling til beslutning under beslutningspunkter fremlægges og motiveres mundtligt af den person eller det udvalg, der har sat punktet på dagsordenen.
b. når alle medlemmer har haft mulighed for at kommentere med tilhørende replikker og duplikker, opsummerer dirigenten, hvorefter forslaget sættes til afstemning.
12. Medlemsmødet træffer beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt bortset fra de tilfælde, hvor mødeindkaldelse er sket med kortere varsel end 14 dage.
13. Direktøren sørger for, at der bliver taget referat af mødet. Referatet skal være et referat med kort angivelse af dagsordenens punkter og beslutninger. Referatet godkendes på førstkommende Medlemsmøde.
 
Spillefilmudvalget
14. Spillefilmudvalget består af 5 medlemmer.
15. Spillefilmudvalget vælges for 1 år ad gangen.
Medlemsmødet kan dog til enhver tid, efter forslag til beslutning herom, vælge at afsætte det siddende Spillefilmsudvalg. Spillefilmudvalget afsættes med ¾ af de på Medlemsmødet afgivne stemmer. Afsættes det siddende Spillefilmudvalg på et Medlemsmøde, skal der på samme Medlemsmøde vælges et nyt Spillefilmudvalg for den resterende periode indtil ordinært valg efter pkt. 6.
16. En af Spillefilmgruppens bestyrelsesmedlemmer i Producentforeningens be-styrelse er født medlem af Spillefilmudvalget. Ønsker begge Spillefilmgruppens bestyrelsesmedlemmer at blive medlem af Spillefilmudvalget, foretager Medlemsmødet valg mellem disse. Det bestyrelsesmedlem, som ikke vinder denne afstemning, kan opstille til Spillefilmudvalget efter nedenstående procedure.
De resterende 4 medlemmer af Spillefilmudvalget vælges blandt de opstillede kandidater.
17. Såfremt et medlem træder ud af Spillefilmudvalget, afholdes der suppleringsvalg på førstkommende Medlemsmøde.
Såfremt det medlem, som udtræder af Spillefilmudvalget, tillige er bestyrelsesmedlem for Spillefilmgruppen, indtræder det andet bestyrelsesmedlem automatisk i dennes sted. Kun såfremt det andet bestyrelsesmedlem allerede på dette tidspunkt er medlem af Spillefilmudvalget, foretages suppleringsvalg.
18. Spillefilmudvalget agerer på vegne af Spillefilmgruppen.
Spillefilmudvalgets beslutninger, som må anses for at have væsentlig betydning for Spillefilmgruppens medlemmers økonomi og vilkår, skal indstilles til afstemning på et Medlemsmøde.
19. Beslutninger af en hver art, som Spillefilmudvalget træffer, skal optages i et referat og udsendes senest 7 hverdage efter mødet i Spillefilmudvalget.
Referatet udsendes på mail til samtlige Spillefilmgruppens medlemmer.
Referaterne skal til enhver tid være tilgængelige på den lukkede del af Producentforeningens hjemmeside.
Alle beslutninger om Spillefilmudvalget deltagelse i eksterne aktiviteter skal tillige føres til referat.
 
20. Direktøren indkalder til møder i Spillefilmudvalget og er ansvarlig for, at udvalgets medlemmer modtager sådant materiale, oplysninger m.v., som er af betydning for udvalgets løsning af sine arbejdsopgaver.
21. Spillefilmudvalget træffer beslutning med almindelig stemmeflerhed.
 
Ad hoc udvalg
22. Medlemsmødet kan beslutte at etablere ad hoc udvalg, der skal beskæftige sig med særlige emner.
23. Ved etablering af ad hoc udvalg udarbejdes der en beskrivelse af udvalgets opgave.
24. Ad hoc udvalg afgiver indstilling til beslutning på et Medlemsmødet og kan ikke træffe bindende beslutninger.
25. Ad hoc udvalg opløses automatisk, når opgaven er løst, eller når det besluttes af Medlemsmødet.
 
Valg af Spillefilmgruppens medlemmer af Producentforeningens bestyrelse
26. I henhold til Producentforeningens vedtægter § 12.1 og 2, skal Spillefilmgruppen vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til Producentforeningens bestyrelse. Valg til Producentforeningens bestyrelse skal afholdes senest 2 uger før den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 11.1.
 
Ændring af forretningsorden for Spillefilmgruppen
27. Ændring af denne forretningsorden kan vedtages på et Medlemsmøde med mindst ¾ af de afgivne stemmer, når mindst ¾ af foreningens medlemmer inden for spillefilm og fiktion er tilstede. Repræsenterer de tilstedeværende medlemmer på Medlemsmødet ikke ¾ af foreningens medlemmer inden for spillefilm og fiktion, skal foreningens direktør inden 3 uger indkalde til et nyt Medlemsmøde, hvor forslaget da kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til hvor mange af Spillefilmgruppens stemmeberettigede medlemmer, der har givet fremmøde.
 
Således vedtaget på Medlemsmøde i Spillefilmgruppen den 11.03.2009